عناصر بلاغی در تحلیل استشهاد: بررسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه گیلا

چهارشنبه 26 تير 1398
15:25
بک لینک 09125879258


عناصر بلاغی در تحلیل استشهاد: بررسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه گیلان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: ادبیات انگلیسی
پدیدآور: الهه پناهنده استاد راهنما: بهزاد برکت استاد مشاور: یداله شهابی
دانشگاه گیلان, دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده
هدف این تحقیق تحلیل استشهاد در پایان نامه های دانشجویان ایرانی به عنوان محققین غیرمتخصص و بررسی عناصر بلاغی بکار گرفته شده در استشهاد در دو فصل ابتدایی پایان نامه ها (مقدمه و تاریخچه تحقیق) به عنوان فصول مهم از نظر گستردگی ارجاع به تحقیقات مرتبط در گذشته, می باشد. اهمیت این تحقیق به نقش استشهاد به عنوان یک ویژگی مهم در نگارش دانشگاهی, و گسترش رو به رشد تحلیل گفتمان بر روی ژانرهای نوشته شده توسط دانشجویان در سالهای اخیر, و همچنین عدم توجه کافی به پایان نامه های کارشناسی ارشد در مقایسه با تز دکترا مربوط می شود. تحقیق حاضر به مطالعه ی مجموعه ای از پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی در یکی از دانشگاههای ایران به منظور بررسی و مقایسه عناصر بلاغی بکار گرفته شده در استشهاد می پردازد. یافته های این تحقیق حاکی از مشاهده شباهتها در استراتژی های بکار رفته در استشهاد توسط محققین دانشجو و محققیق متخصص در حوزه تحصیلی مرتبط (زبانشناسی کاربردی), از قبیل الویت دهی به ارجاع درون متنی, تخصیص موقعیت فاعلی به محقق مرجع, تلخیص/ تفسیر, و افعال گزارشی بیانی, می باشد. اما از طرفی یافته های تحقیق حاضر, همچنین گواه بر وجود پاره ای تفاوت ها بین استراتژی های بکار رفته از جمله نسبت ارجاع درون متنی و خارج متنی؛ نسبت موقعیتهای دستوری برای محقق مرجع, و شیوه بکارگیری متون محققان در متن, توسط هر یک از دانشجویان در پایان نامه ها می باشد. مهم ترین نتیجه حاصل از این تحقیق به شرح زیر می باشد: در مراحل بکارگیری استشهاد, نزدیکترین و سودمندترین الگو, برای محققین غیر متخصص پایان نامه ها, مقاله های تحقیقاتی می باشند. به عبارت دیگر, محققینی که در حوزه های تحصیلی مرتبط مشغول به فعالیت هستند, علی رغم تفاوتهای فرهنگی و ملیتی, از اصول و قوانین مشابهی در انتقال دانش و گزارش مطالعات انجام شده, پیروی می کنند (هایلند,1999). بنابراین با توجه به اهمیت استشهاد در مقالات و پایان نامه های دانشگاهی, تاکید تحقیق حاضر بر توجه و اهمیت بیشتر به استشهاد و آموزش استراتژی های مربوط به آن به دانشجویان در دوره های آموزشی انگلیسی برای اهداف ویژه می باشد.


[ بازدید : 78 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی میزان همخوانی کلیدواژه های عنوان وتوصیفگرهای نمایه سازان در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران

چهارشنبه 26 تير 1398
15:25
بک لینک 09125879258


بررسی میزان همخوانی کلیدواژه های عنوان وتوصیفگرهای نمایه سازان در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1382
پدیدآور: محمد ایرانشاهی استاد راهنما: محمدرضا داورپناه
دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان همخوانی کلیدواژه های عنوان پایان نامه های منرج در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران با توصیفگزهای اختصاص یافته به این پایان نامه ها صورت پذیرفته است.جامعه مورد بررسی , کلیه رکوردهای موجود در این پایگاه از ابتدا تا پایان سال 1381 بوده که 65536 رکورد را شامل می شده است. پس از حذف رکوردهای تکراری و رکوردهایی که فاقد مشخصه های لازم برای بررسی بودند جامعه تحقیق براساس دسته بندی صورت پذیرفته در پایگاه چکیده پایان نامه های ایران و فصلنامه چکیده پایان نامه های ایران به 6 حوزه علوم انسانی, علوم پایه, علوم پزشکی , فنی و مهندسی , علوم کشاورزی و هنر تقسیم شد. نتایج به دست آمده بیانگر این است که بین تعداد متوسط کلیدواژه های عنوان در حوزه های مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود دارد و 45 درصد توصیفگرهای نمایه سازان را کلیدواژه های عنوان تشکیل می دهد که اگر موارد همخوانی نسبی را نیز در نظر بگیریم این رقم به 67درصد افزایش می یابد. از طرف دیگر بین کلیدواژه های عنوان, تعداد توصیفگرها و تعداد همخوانی کامل وجود دارد. در عین حال با گذشت زمان و شاید به دلایلی چون تدوین اصطلاحنامه ها و آموزش نمایه سازان میزان وابستگی به کلیدواژه های عنوان کاهش یافته است.


[ بازدید : 81 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی و تحلیل مجموعه پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز ته

چهارشنبه 26 تير 1398
15:25
بک لینک 09125879258


بررسی و تحلیل مجموعه پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران (با توجّه به یکصد پایان نامه آغازین)
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: ادبیات فارسی
پدیدآور: مرضیه دهقانی فیروزآبادی استاد راهنما: فرهاد درودگریان استاد مشاور: فاطمه کوپا
مرکز پیام نور تهران, دانشکده علوم انسانی
چکیده
یکی از انواع پژوهش‌های مغفول یا به نوعی نادیده انگاشته شده در مجموعه تحقیقات ادبی, فقدان مطالعه, ارزیابی, طبقه‌بندی و نقد دقیق و کامل مجموعه پژوهش‌های پیشین است. از سویی دیگر, نگاه به مجموعه مقولات پژوهشی نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین منابع پژوهش, در کنار کتب, مقالات علمی و طرح‌های پژوهشی, پایان‌نامه‌ها و رسالات دانشجویان است که به دلایل مختلف نیاز به واکاوی و موشکافی بیشتری دارد. مروری بر مجموعه پایان‌نامه‌های دفاع شده در هر رشته تحصیلی, نشان می‌دهد که فقدان روش, تکرار موضوعات, عدم آگاهی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی و عدم آشنایی با پژوهش‌های پیشین, از اهمّیّت و ارزش این واحد پژوهشی کاسته است که این معضل به دلایل عدیده در پژوهش‌های رشته زبان و ادبیات فارسی با حدّت و شدّت بیشتری رویت می‌گردد. با توجّه به این مطلب نویسنده در این پژوهش سعی می‌کند با دغدغه علمی و البتّه با معیارهای تحلیل پایان‌نامه‌نویسی, صد پایان‌نامه آغازین از مجموعه پایان‌نامه‌های دفاع شده دانشگاه پیام نور مرکز تهران راکه از سال 1383-1387 تحت پوشش قرار می‌دهد, بررسی و تحلیل نماید و پس از تشخیص و طبقه‌بندی عیوب, علل آنان را ریشه‌یابی نموده, راهکارهای به نظر رسیده را ارائه دهد.


[ بازدید : 98 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی رویکردهای راهنمایی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی از نظر استادان و دانشجویان پارسای داخل کشور

چهارشنبه 26 تير 1398
15:25
بک لینک 09125879258


بررسی رویکردهای راهنمایی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی از نظر استادان و دانشجویان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1389
موضوع: آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
پدیدآور: صدیقه کاوه ای سرچقا استاد راهنما: خلیل غلامی استاد راهنما: ناصر شیربگی استاد مشاور: کیوان بلندهمتان
دانشگاه کردستان
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رویکردهای راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از نظر استادان و دانشجویان دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 89-1388 بود. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری, شامل کلیه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان بود. حجم نمونه به تعداد 709 نفر دانشجو و 207 نفر استاد بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی متناسب با حجم نمونه 155 نفر دانشجو و 64 نفر استاد انتخاب شد. ابزار اندازه گیری شامل یک پرسشنامه محقق ساخته بود که میزان ساختارمندی و حمایت در هدایت و راهنمایی پایان نامه را می سنجید. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ, ضریب پایایی 0/79 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری, آزمون t مستقل و آزمون خی دو استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین نگرش استادان و دانشجویان نسبت به میزان ساختارمندی در هدایت و راهنمایی پایان نامه تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین مولفه های ساختارمندی یعنی میزان فرایند سازمانی و میزان آمادگی و پاسخگویی نیز تفاوت معناداری وجود ندارد. بین نگرش استادان و دانشجویان نسبت به میزان حمایت در هدایت پایان نامه تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد. در خصوص مولفه های حمایت یعنی میزان سرپرستی و مراقبت شخصی و میزان حمایت مادی نتایج مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت دانشجویان و استادان ساختارمندی بالا و حمایت پایین یعنی سبک دستوری را بیشتر ترجیح دادند.


[ بازدید : 67 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بازخورد نوشتاری و شفاهی ارائه شده برروی پایان نامه‌های دانشجویان ایرانی در رشته آموزش زبان پارسای د

چهارشنبه 26 تير 1398
15:25
بک لینک 09125879258


بازخورد نوشتاری و شفاهی ارائه شده برروی پایان نامه‌های دانشجویان ایرانی در رشته آموزش زبان
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1394
موضوع: ادبیات انگلیسی
پدیدآور: سیما شاه‌محمدی کلیبر استاد راهنما: پرویز علوی‌نیا
دانشگاه ارومیه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده
امروزه پایان نامه ها نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در تحصیلات دانشجویان ارشد دارند. با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع, تحقیق کنونی سعی در بررسی و مطالعه ی بازخوردهای شفاهی و کتبی ارایه شده به پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشجویان ایرانی در رشته ی آموزش زبان انگلیسی با اهداف زیر را دارد: 1) اصول نگارش پایان نامه که در ارایه ی بازخوردهای کتبی و شفاهی توسط استادان راهنما و داوران بیشترین میزان را به خود اختصاص داده اند; 2) فصل هایی از پایان نامه که هدف بیشترین تعداد بازخورد های شفاهی و کتبی اعمال شده هستند و 3) اینکه آیا تفاوتی بین بازخوردهای شفاهی و کتبی از نظر دو هدف بیان شده در بالا وجود دارد یا خیر. برای نیل به این اهداف 23 جلسه دفاع از پایان نامه در رشته ی اموزش زبان انگلیسی توسط محقق ضبط و نیز 24 نسخه اولیه پایان نامه ها که به به استادان راهنما تحویل داده شده اند و شامل بازخورد های استادان راهنما میباشند, به عنوان کالبد این مطالعه جمع آوری شده اند. پس از شمارش کلیه بازخورد های شفاهی و کتبی براساس پیوست های الف و ب طبقه بندی شده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که چارچوب جهانی برای نگارش پاین نامه تعداد بازخوردهای شفاهی و کتبی بیشتری را نسبت به سایر موارد دریافت کرده است. بیشترین تعداد بازخوردهای ارایه شده توسط استادان راهنما و داوران به ترتیب مربوط به فصل دوم و فصل اول بوده است. با استفاده از تحلیل آزمون خی دو این نتیجه به دست آمد که بین بازخورد های شفاهی و کتبی از نظر اصول نگارش پایان نامه ها و نیز فصل هایی که بیشترین بازخورد را دریافت کرده اند تفاوت فاحشی حاکم است (آلفا = 0.001). امید است یافته های حاصل از این پژوهش بتواند دانشجویان و تمامی افراد زیربط فعال در امر خطیر نگارش پایان نامه را رهنمون شده و راه گشای آنها در این روند باشد.


[ بازدید : 80 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

کتاب شناسی توصیفی - انتقادی دهخدا پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390 موضوع: ادبیات فارسی پدیدآ

چهارشنبه 26 تير 1398
15:25
بک لینک 09125879258


کتاب شناسی توصیفی - انتقادی دهخدا
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1390
موضوع: ادبیات فارسی
پدیدآور: محترم قربانی استاد راهنما: ابوالقاسم رادفر استاد مشاور: فرج الله علی قنبری
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, پژوهشکده ادبیات
چکیده
شناخت منابع, گام نخست هر تحقیق است. امروزه کتاب‌شناسی‌ها و فهرست مقالات به عنوان یک ضرورت - در کنار راه‌های دیگر - مطرح شده و به صورت رشته‌ی آموزشی و تخصصی درآمده است, زیرا کتاب‌شناسی‌ها جزء آن دسته از آثاری هستند که می‌توانند راه‌گشای بسیار مناسب و مفیدی در جهت مطالعات پژوهشگران و اندیشمندان باشند. از طرفی اگر کتاب‌شناسی‌ها با نقد و توصیف درست همراه شوند, بهتر می‌توانند ما را به مقصود پژوهش راهنمایی کنند. علی‌اکبر دهخدا به عنوان یکی از شخصیت‌های چند بعدی و برجسته‌ی معاصر ایران, از جمله افرادی است که تهیه‌ی کتاب‌شناسی ایشان, آن هم به صورت توصیفی - انتقادی بسیار ضروری است. زیرا تا کنون کتاب‌شناسی جامع نام‌برده تدوین نشده است. از این‌ رو برآنیم که در این زمینه به گردآوری اطلاعات و طبقه‌بندی آن‌ها, در قالب پایان‌نامه بپردازیم.روش ما بررسی و تنظیم اطلاعات برگرفته از منابع مختلف است, که ابتدا از آن‌ها یادداشت‌برداری گردیده, سپس تحلیل شده‌اند.این پایان‌نامه شامل چکیده, پیش‌گفتار, و پنج فصل می‌باشد:در پیش‌گفتار, نکات مهم در روش تدوین پایان‌نامه بیان شده است. فصل اول شامل «شرح احوال و معرفی آثار دهخدا» می‌باشد و منابع به دست آمده در رابطه با دهخدا و آثارش در چهار فصل با عناوین «کتاب‌های مستقل», «کتاب‌های غیر مستقل», «مقالات و سایر مطالب» و «پایان‌نامه‌ها» طبقه‌بندی شده است و کوشش شده منابع موجود با نقد و توصیف همراه شود.‌


[ بازدید : 61 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

نقش گروه‌های آموزشی, استادان راهنما و دانشجویان در فرایند تدوین, اجرا و ارزیابی پایان‌نامه‌های کارش

چهارشنبه 26 تير 1398
15:25
بک لینک 09125879258


نقش گروه‌های آموزشی, استادان راهنما و دانشجویان در فرایند تدوین, اجرا و ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1395
پدیدآور: محمد محمدی استاد راهنما: مقصود فراستخواه استاد مشاور: رضا منیعی
موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی, دانشکده علوم انسانی
چکیده
پایان‌نامه همواره از دغدغه‌های جدی نظام آموزش عالی کشور بوده است و از ابعاد مختلفی به آن پرداخته شده است اما یکی از ابعاد مغفول مانده در این زمینه, نقش کنشگران در تدوین, اجرا و ارزیابی پایان‌نامه‌هاست. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش گروه‌های آموزشی, استادان راهنما و دانشجویان در فرایند تدوین, اجرا و ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد تعیین گردید. پژوهش حاضر شامل نمونه هدفمندی از دانشجویان دکتری, استادان راهنما و مدیران دانشگاهی با استفاده از مصاحبه عمیق اکتشافی تا رسیدن به حد اشباع بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. در پژوهش حاضر اعتبار پژوهش با استفاده از 3 روش بازبینی توسط همکار, بازبینی توسط مشارکت‌کنندگان و تکنیک مثلث‌بندی موردبررسی و تأیید قرار گرفت. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد, فرایند پایان‌نامه تحت تأثیر زمینه‌هایی برون دانشگاهی و عواملی درون دانشگاهی قرار دارد و متغیرهایی مداخله کننده (تعدیل‌کننده) که می‌توانند تأثیر عوامل بر روی نتیجه را کم یا زیاد کنند. اما کنشگران اصلی (مدیران گروه‌ها, استادان و دانشجویان) با توجه موارد مذکور, راهبردهای متفاوتی را برمی‌گزینند که منجر به موفقیت یا شکست فرایند پایان‌نامه‌ها می‌گردند. بنابراین پس از شناسایی ابعاد مختلف فرایند پایان‌نامه, نقش‌های گروه‌های آموزشی, استادان راهنما و دانشجویان در فرایند تدوین, اجرا و ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد به شرح زیر شناسایی شد؛ نقش گروه‌های آموزشی شامل: پشتکار و ابتکار در تأمین امکانات و تجهیزات مورد لزوم, راهبرد ارزشیابی و بهبود فرایندها, احساس تعهد نسبت به حق دانشجو در انتخاب استاد راهنما شناخته شد؛ نقش استادان راهنما شامل: برنامه‌ریزی برای هر پایان‌نامه و پیگیری عملکرد دانشجو, تخصیص زمان کافی و برگزاری جلسات منظم, توانمندسازی دانشجو, راهنمایی, هدایت و نظارت اثربخش شناسایی شد و نقش دانشجویان اهتمام به یادگیری, وجود پایان‌نامه در متن زندگی دانشجو, حساسیت به اعتبار منابع و مراجعه به منابع معتبر, اخلاق علمی و دوری از بی‌هنجاری و کژکارکردی در فعالیت علمی شناسایی شده است.


[ بازدید : 69 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

هنجارهای حاکم بر فرآیند انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه (تجارب زیسته دانشجویان دانشکده علوم تربیتی

چهارشنبه 26 تير 1398
15:24
بک لینک 09125879258


هنجارهای حاکم بر فرآیند انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه (تجارب زیسته دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی فردوسی مشهد)
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1394
پدیدآور: مجتبی حسینی استاد راهنما: بهروز مهرام استاد مشاور: مقصود امین خندقی
دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
هدف پژوهش حاضر واکاوی هنجارهای تصریح نشده‌ای است که دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی در فرایند انتخاب استاد راهنما مدنظر قرار می‌دهند؛ پژوهیده‌های این پژوهش 28 نفر از دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشکده‌ علوم‌تربیتی و روان‌شناسی بودند؛ که در سال تحصیلی 1394-1395 مشغول به تحصیل و پیشنهاده پژوهش آنان به تصویب گروه آموزشی رسیده بود. این افراد به شیوه نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی قرار داشته و از حیث روش پژوهش, با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. ابزار گردآوری یافته‌ها مصاحبه با روش هدایت کلیات بود و برای تحلیل یافته‌ها از روش کلایزی استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش‌های بررسی توسط مشارکت‌کنندگان, توصیف توسط همتایان, توصیف جامع از شرایط شرکت کنندگان, کفایت ارجاعی و آزمون تشخیص استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که معیارهای انتخاب استاد راهنما در قالب 5 مقوله کلی: معیارهای اخلاقی (توجه به انضباط, عدالت, انصاف, انگیزه, اعتماد, انتقادپذیری, خوش برخورد بودن, مسئولیت پذیری و صبوری استاد راهنما), معیارهای سیاسی (شامل توجه به شهرت, جایگاه سازمانی و جایگاه اجتماعی استاد), معیارهای آکادمیک (توجه به تخصص, تجربه, سبک نظارت و به روز بودن), معیارهای اهمال کارانه (توجه به راحت طلبی, سرعت و جنسیت استاد راهنما) و و معیارهای مبتنی بر محدودیت‌ها (توجه به اجبار از سوی گروه, اعضای هیئت‌علمی و یا مواجه با نظام بوروکراتیک), قرار گرفتند. تجربیات دانشجویان از تعامل با استادان و رفتار واقعی‌شان در گروه آموزشی, قوانین و رویه‌های موجود در ساختار سازمانی دانشکده و فرهنگ رشته‌ای حاکم بر گروه‌های آموزشی باعث ایجاد الگوهایی نسل به نسل و به صورت غیررسمی منتقل کرده و الگوهای رفتار غیرآکادمیک دانشجویان در انتخاب استاد راهنما را سبب می‌شوند.شناختی شده که ارزش‌هایی را که اقتدا به ضد هنجارهای علم را بیشتر از هنجارهای علم تببین می‌کنند به دانشجویان


[ بازدید : 40 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

شناسایی چالش‌ها و مشکلات در فرآیند تدوین پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی از دید

چهارشنبه 26 تير 1398
15:24
بک لینک 09125879258


شناسایی چالش‌ها و مشکلات در فرآیند تدوین پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی از دیدگاه دانشجویان کتابداری
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1391
موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی
پدیدآور: سارا بهی‌مهر استاد راهنما: نصرت ریاحی‌نیا استاد مشاور: یزدان منصوریان
دانشگاه تربیت معلم - تهران, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
چکیده
مقدمه: پایان‌نامه‌های دانشگاهی سهم مهمی در تحقیقات و تولید علم در کشور دارند. پایان‌نامه‌‌نویسی برای دانشجویان فرصت مناسبی است تا به عنوان یک پژوهشگر تجربه کسب کنند. بنابراین دیدگاه آنها در مورد مشکلات پایان‌نامه‌نویسی, می‌تواند به ارتقای کیفیت پایان‌نامه‌ها کمک نماید.هدف: این پژوهش با هدف شناخت مشکلات و چالش‌های موجود برای نگارش پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد کتابداری از دیدگاه دانشجویان و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و ارتقاء کیفی پایان‌نامه‌ها انجام شده است.روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کتابداری, که در یکی از دانشگاه‌های شهر تهران در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در مقطع کارشناسی ارشد, در طی 5 سال اخیر پایان‌نامه نگاشته‌اند و دفاع کرده‌اند, هستند. با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و گلوگه برفی,20 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی جمعی انجام شده است. داده‌های پژوهش به کمک ابزار مصاحبه گردآوری شده‌اند و از طریق روش تحلیل محتوای کیفی و گراندد تئوری تحلیل گشته‌اند.یافته‌ها: یافته‌ها و نتایج مطالعه نشان می‌دهد که دانشجویان در بخش‌های مختلف پایان‌نامه شامل: انتخاب موضوع, پروپوزال‌نویسی, هر یک از پنج فصل پایان‌نامه, نگارش متن پایان‌نامه, اخلاق پژوهش, رضایت از استاد راهنما و مشاور و استخراج مقاله از پایان‌نامه دچار ضعف و مشکل هستند.نتیجه‌گیری: دلایل مشکلات و موانع پایان‌نامه‌نویسی به ضعف‌های فردی دانشجو, ضعف‌های آموزشی, ضعف‌های فرهنگی-اجتماعی و محدودیت‌ها و فقدان امکانات بر می‌گردد و در این راه نیاز به تلاش دانشجو, مسولان آموزشی و مسولان کشوری در جهت حل مشکلات است.


[ بازدید : 43 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحلیل محتوای عنوان و نوع روش پژوهش پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌ه

چهارشنبه 26 تير 1398
15:24
بک لینک 09125879258


تحلیل محتوای عنوان و نوع روش پژوهش پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم, تحقیقات و فناوری ایران در سال‌های 1388- 1393
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1394
موضوع: علوم اطلاعات , کتابداری و دانش شناسی
پدیدآور: حلیمه گل‌پاش استاد راهنما: محمدرضا کیانی استاد مشاور: غلامحسین جهانگیر
دانشگاه بیرجند, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
در این پژوهش به بررسی سیر گرایش موضوعی (بر اساس عنوان) و روش‌شناسی پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم, تحقیقات و فناوری ایران در سال‌های 1388 تا 1393 پرداخته شده است.این پژوهش با روش تحلیل محتوا انجام شده و از نظر هدف کاربردی است. جامعه مورد مطالعه 795 پایان‌نامه‌ رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم, تحقیقات و فناوری در سال‌های 1388- 1393 است. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی محقق ساخته است. در این سیاهه وارسی, واحد ثبت واژه‌ها, عبارت‌ها و مضمون‌های مورد توجه در عناوین و چکیده پایان‌نامه‌‌ها بوده است. برای سنجش روایی سیاهه وارسی از نظر تعدادی از متخصصان حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی استفاده شده و برای سنجش پایایی آن از روش ضریب توافق بین ارزیاب‌ها استفاده شده است و با نسبت (0/089 درصد) پایایی ابزار تایید شده است.از نظر تعداد در بازه زمانی مورد بررسی دانشگاه الزهرا (با 111 عنوان) بیشترین تعداد پایان‌نامه‌ رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی را به خود اختصاص داده است و دانشگاه شهید بهشتی (با 30 عنوان) کمترین تعداد پایان‌نامه‌ را داشته است. موضوعات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی با (19/2 درصد), کتاب سنجی (14 درصد), بازیابی اطلاعات (10 درصد), رفتار اطلاعاتی (9 درصد) و مدیریت دانش (7 درصد) بیشترین فراوانی را در بین موضوعات پایان‌نامه‌‌ها به خود اختصاص داده‌اند. موضوعات کتاب‌درمانی (0/6 درصد), زبان شناسی (6/0 درصد), معماری اطلاعات (0/4 درصد) و انجمن‌های تخصصی حرفه (0/4 درصد) کمترین فراوانی را در بین موضوعات پایان‌نامه‌ها داشتند. روش پژوهش پیمایشی (65/7 درصد) و تحلیل محتوا (22/4 درصد) پراستفاده‌ترین روش‌های پژوهشی بکار رفته در پایان‌نامه‌‌ها بودند.نتایج نشان داد که بیشتر پژوهش‌های رشته با روش پیمایشی انجام شده است و باید روش‌های شبه آزمایشی, قوم نگاری و علی مقایسه ای مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. بیشتر پژوهش‌ها حول موضوعات کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی, کتاب‌سنجی, بازیابی و رفتار اطلاعاتی است و به نظر می‌رسد موضوعات کتاب‌درمانی, زبان‌شناسی, معماری اطلاعات و مطالعه باید در برنامه‌ریز‌ های پژوهشی مورد توجه قرار بگیرد.این پژوهش از جهات بازه زمانی مورد بررسی, طبقه بندی مورد استفاده در تحلیل پایان‌نامه‌‌ها و بررسی نوع روش پژوهشی مورد استفاده به تفکیک هر یک از گرایش‌های موضوعی اصیل است.


[ بازدید : 47 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به پیشتاز تراش است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ بازار جهانی دانلود سوالات استخدامی اموزش و پرورش خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]